Reglementen TVR

regelementen_tennis_ridderkerk_2.jpg

In dit reglement van Tennisvereniging Ridderkerk staan afspraken, regels en richtlijnen met betrekking tot het speelrecht, het gebruik van de banen en het afhangen en lidmaatschap. Ook de parkregels maken hier een deel van uit.

Algemeen

 • Het bestuur is bevoegd leden en/of bezoekers, die zich op het park misdragen, de toegang tot het park te ontzeggen en hen indien nodig te verwijderen.
 • Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigde, ontvreemde of verloren geraakte eigendommen van spelers of bezoekers.
 • Auto’s, motoren en (brom)fietsen dienen op de daartoe bestemde parkeerplaatsen te worden gezet.
 • Op het park (binnen en buiten) is cameratoezicht. Beelden worden niet aan derden verstrekt en worden alleen bij incidenten uitgekeken door het bestuur of door hen gemachtigde personen. Indien nodig worden beelden aan Politie/Justitie verstrekt.
 • Leden en/of bezoekers dienen hun afval niet op de parkplaatsen of op-en rond het tennispark te deponeren, maar in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.
 • De vereniging en de brasserie zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadigingen van persoonlijke goederen.

Lidmaatschap

 • Tennisvereniging Ridderkerk hanteert de Fariplay regels van de KNLTB. 
 • Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk, door een bericht naar de ledenadministratie te sturen via e-mail of per post. De opzegging dient vóór 1 januari (de aanvangsdatum van een nieuw verenigingsjaar) binnen te zijn bij de ledenadministratie. 
 • Bij het opzeggen van het lidmaatschap na 1 januari is de contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe verenigingsjaar. Na het voldoen van de financiële verplichtingen aan de vereniging, schrijven we je uit als lid van de vereniging en de KNLTB.
 • Elk lid van TVR dient akkoord te zijn gegaan met deze Reglementen en de Privacy Statement. Ben je lid geworden voor 19 april 2021, dan ontvang je hierover nog een bericht via e-mail.

Baangebruik

 • Banen dienen afgehangen te worden vóór gebruik.
 • Het verrichten van werkzaamheden op eigen initiatief aan de banen is verboden. Hier valt ook het wijzigen van de net hoogten onder.
 • Het volledige veld slepen na het spelen, hiermee voorkomen we onder andere groei van algen, mos en gras. Bovendien is dit netjes naar de volgende gebruikers.
 • Bij vorst worden de buitenbanen glad en hebben je schoenen geen grip en dit is gevaarlijk en kan leiden tot blessures. Stelregel is dat een baan bespeelbaar is zolang hij niet glimt.
 • Bij regen is het mogelijk om door te spelen (Smash Court), tenzij er plassen op de banen ontstaan. Dan dient de sportactiviteit direct gestopt te worden. Bij plassen op de banen kun je niks anders doen dan wachten. Gewoon even geduld hebben en de natuur zijn werk laten doen. 
 • In de donkere avonduren zal er gebruik gemaakt worden van de baanverlichting. Deze zal door één van de bestuursleden tijdig worden aangezet aangezet.
 • Het Bestuur en de Commissie kunnen banen afsluiten/buiten gebruik stellen wanneer zij dat nodig achten. Het gebruiken van een afgesloten baan kan worden bestraft.
 • Meegebrachte huisdieren mogen de banen niet betreden, honden dienen rond de tennisbanen altijd aangelijnd te zijn.
 • Het is niet toegestaan consumpties in de tennishal te nuttigen, te roken of glaswerk op de banen mee te nemen. 
 • Spelers dienen gekleed en met het juiste schoeisel de banen te betreden. Het is niet toegestaan om op tennisschoenen met zwarte zool of tennisschoenen waarmee op de buitenbanen is gespeeld, de binnenbanen te betreden.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk op de buitenbanen mee te nemen. 
 • Het is niet toegestaan op de netten te slaan met je racket of erover heen te klimmen.

Speelrecht

 • Alle leden die over een volledig lidmaatschap beschikken, hebben te allen tijde speelrecht met inachtneming van het afhangreglement en het baanbezettingschema.
 • Een uitzondering geldt voor de geclaimde baanuren voor activiteiten volgens de verenigingskalender en het door het bestuur vastgestelde baanbezettingsschema. Banen die op het afhangbord zijn geblokkeerd voor activiteiten als training, competitie, toernooi, onderhoud of toss, mogen niet worden gebruikt om vrij op te spelen.
 • Elk lid mag naar een geldige ledenpas en/of introducépas vragen indien er niet of ondeugdelijk is afgehangen.
 • Elk lid heeft het recht een persoon die niet heeft afgehangen vriendelijk te verzoeken dit alsnog te doen of de baan te verlaten.
 • Elk lid dient minimaal 10 minuten na reservering te hebben afgehangen. Na deze 10 minuten wordt de gereserveerde baan vrijgegeven en kan deze niet meer worden betreden.

Afhangen

 • Het digitaal afhangbord reserveert banen door de ledenpasjes te registreren en toe te kennen aan de eerst vrijkomende baan. Wanneer een pas eenmaal aan een baan is gekoppeld, kan niet nogmaals met de pas worden afgehangen. Dit is pas weer mogelijk als de speeltijd voorbij is.
 • Per baan kan met minimaal 2 en maximaal 4 spelerspasjes worden afgehangen.
 • De aanvangstijd en de speelbaan worden door het digitaal afhangbord bepaald op basis van de eerst vrijkomende baan. Je kunt ook zelf een baan selecteren via de ClubApp. Dan is het ook mogelijk een baan op een later tijdstip te kiezen.
 • Indien je wilt spelen (enkel of dubbel) dient elk lid zijn ledenpas af te hangen. De speelduur is altijd 60 minuten (inclusief het vegen van de baan). 
 • Elk lid heeft het recht om via de ClubApp maximaal twee keer per week een baan te reserveren. Misbruik wordt automatisch geregistreerd en doorgegeven aan het bestuur.
 • Elke lid kan, indien gewenst, naar de vereniging komen en - mits er een baan vrij is - direct via het afhangbord een baan reserveren en betreden. Dit kan in tegenstelling tot de ClubApp onbeperkt.
 • Het is toegestaan om 1 week van de tevoren een baan te reserveren.
 • Baanreserveringen dienen alleen gedaan te worden op de hele uren. Dus bijvoorbeeld van 18:00 tot 19:00 uur en niet (!) van18:30 tot 19:30 uur. 
 • Het is niet toegestaan om bij dubbelspel de pasjes in twee afzonderlijke tijdblokken af te hangen (twee pasjes voor 60 minuten en daarna nog eens twee pasjes voor 60 minuten). Ieder lid heeft het recht op speeltijd volgens de tijdsregels van enkel- en dubbelspel. Wie deze regels overtreedt kan hierop door andere leden worden aangesproken en zal direct het afhangen moeten corrigeren op het afhangbord door de gereserveerde baan/tijd te wissen en opnieuw op één baan af te hangen. 

Huurvoorwaarden (mits van toepassing)

 • Doorspelen na het verstrijken van de huurtijd is slechts mogelijk na daartoe verkregen toestemming en aanbetaling van het voor de huurder geldend. De huurder dient zich daartoe tot de bar te wenden.
 • Het is de huurder niet toegestaan om op tennisschoenen met zwarte zool of tennisschoenen waarmee op gravelbanen gespeeld werd, de binnenbanen te betreden, zulks ter voorkoming van vervuiling en slijtage van de vloer. 
 • Het is niet toegestaan consumpties in de hal te nuttigen, te roken of glaswerk op de banen mee te nemen. 
 • In geval van calamiteiten, waardoor aan de beschikbaarstelling van de banen niet kan worden voldaan, kan helaas niet aan teruggave van de betaalde bedragen worden voldaan.
 • Het is de huurder niet toegestaan om op tennisschoenen met zwarte zool of tennisschoenen waarmee op gravelbanen gespeeld werd, de binnenbanen te betreden, zulks ter voorkoming van vervuiling en slijtage van de vloer. 

Introducee(s)

 • Het is alleen toegestaan om één introduce bij TVR Ridderkerk mee te nemen. Je mag dus wel meerdere personen (introducees) laten kennis maken met de club maar niet meerdere keren dezelfde persoon. Dit is slechts eenmaal toegestaan voor de prijs van 7,50 euro voor een buitenbaan en 10,00 euro voor een binnenbaan per introducee/per uur. Dit dient voor baanbetreding te worden voldaan aan de bar. Dit bedrag wordt gecrediteerd wanneer de introducee besluit lid te worden van de vereniging. Binnenkort is het ook mogelijk om een baan te huren met een introducee via onze website.